nabór na studia licencjackie | dzienne lub zaoczne
Zarządzanie
Nabór na Rok Akademicki 2022/23 trwa
Inauguracja i pierwsze zajęcia 01.10.2022 r.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 160 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zarządzanie
studia licencjackie - dzienne lub zaoczne
 

CZESNE ZA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE (WARIANTY):

 • płatność miesięczna: 550 zł 490 zł (miesięcznie x 10 rat / rok)
 • płatność semestralna: 2750 zł 2400 zł (semestralnie x 2 raty / rok)
 • płatność roczna: 5500 zł 4500 zł (jednorazowo / rok)
 • wpisowe: 300 zł 0 zł

Powyższe informacje dotyczą pierwszego roku Studiów. Więcej informacji w Tabeli Opłat. 


Promocja czesnego i rekrutacja do 03 01 2023 - 
 skorzystaj z promocji

Ważne:

 • Aby skorzystać z promocji na czesne wymagana jest rezerwacja miejsca w okresie obowiązywania promocji.
 • Osoby, które w tym roku zdają egzamin dojrzałości mogą donieść dokumenty w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.

Informacja i rezerwacja miejsc:
799 351 160
lub online

 

Zarządzanie - studia licencjackie

Nabór na Rok Akademicki 21/22 trwa

Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny

Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II i II rok z innych Uczelni w ciągu całego roku akademickiego, kształcących się na kierunku Zarządzanie. 

Nabór także na Indywidualny Tok Studiów.

 
Zarezerwuj sobie miejsce
799 351 160 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zarządzanie - studia licencjackie

Nabór na Rok Akademicki 21/22 trwa

Zarządzanie - studia licencjackie

Nabór na Rok Akademicki 21/22 trwa

REKRUTACJA I INFORMACJE:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

BIURO REKRUTACYJNO-KONSULTACYJNE CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku: 8:00 -19:00
W soboty i niedzielę: 9:00-14:00

Telefon: 799 351 160
E-mail: studia.lodz@wsnoz.pl

Zarządzanie - studia licencjackie

Nabór na Rok Akademicki 21/22 trwa

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

W potocznym znaczeniu - zarządzać - to znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

 • umiejętność wytyczania celów i ich realizacji;
 • umiejętność realizacji celów poprzez pracę innych;
 • umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji;

Niezależnie, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj - lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Dlatego zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

 • rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje,
 • uczy pracy w zespole i pracy zespołowej,
 • umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji,
 • poszerza horyzonty myślenia,
 • daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu - zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych,
 • uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji,
 • uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE W WSNoZ?

 • oryginalne połączenie nauki o zarządzaniu z innymi dziedzinami wiedzy społecznej i humanistycznej,
 • prowadzenie działalności naukowo - badawczej sponsorowanej i komercyjnej,
 • udział w procesie kształcenia wybitnych dydaktyków i naukowców łączących wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego,

SYLWETKA ABSOLWENTA

„Być skutecznym - oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

Peter F. Drucker

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest menadżer?

Jest osobą, która:

 • posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania;
 • umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów;
 • umie i nie boi się podejmować decyzje;
 • posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu;
 • obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą;
 • nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi;
 • zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień;
 • potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności;
 • jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy;
 • jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ MENADŻER?

Absolwent kierunku zarządzanie:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa,
 • posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami,
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,
 • zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2,
 • posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dlatego, absolwent kierunku zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/ kierownika:

 • w administracji rządowej, organach samorządowych,
 • służbach państwowych,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • w strukturach bezpieczeństwa państwa.

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na kierunku ZARZĄDZANIE obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin zarządzania, socjologii, prawa, ekonomii, informatyki, nowych mediów. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu prawa w  tych dziedzinach.

PROGRAM STUDIÓW

I ROK - SEMESTR I-II
Studia na pierwszym roku mają charakter unitarny- tzn, że są wspólne dla obu kierunków studiów.

Z kierunku zarządzania zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy statystyki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • zarządzanie projektami
 • metody badań społecznych i rynkowych
 • zachowania organizacyjne
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • wspólczesne teorie ekonomiczne

Z  pozostałych kierunków (w tym i z socjologii) zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • podstawy socjologii
 • podstawy ekonomii
 • podstawy informatyki
 • wspólczesne społeczeństwo polskie
 • podstawy prawa 
 • psychologia społeczna
 • filozofia i logika
 • rynek pracy i polityka społeczna

II ROK - SEMESTR III-IV

Studia na drugim roku roku mają charakter kierunkowy. i obejmują takie treści kształcenia jak:

 • wspólczesne teorie zarządzania
 • finanse (publiczne)
 • finanse przedsiębiorstwa
 • rachunkowość finansowa
 • statystyka
 • mikroekonomia
 • nauka o organizacji
 • bezpieczeństwo publiczne
 • marketing
 • zarządzanie jakością
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Jednym za podstawowych przedmiotów, jest "Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, które po pierwsze jest zmodyfikowana wersją pisania pracy dyplomowej a po drugie, łaczy poznawaną wiedzę z praktyką.

Z  pozostałych kierunków zajęcia obejmują takie zagadnienia jak związane z oferowanymi specjalnościami:

 • zarzadzania kapitałem ludzkim
 • media i komunikacja społeczna

III ROK - SEMESTR V-VI

Trzeci rok studiów, to studia specjalnościowe  na dwoch specjalnościach:

 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Media i Komunikacja Społeczna

Fakultatywnie, w przypadku zebrania grupy minimum 20 osób, można wybrać jako specjalność - specjalnośc kierunkową tj."Zarządzanie strategiczne"

W ramach tej specjalności zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • informatyka w zarządzaniu
 • badania operacyjne
 • warsztat menedżera
 • kryzys i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie procesami
 • zarzadzanie strategiczne
 • marketing usług
 • zarzadzanie zmianą i czasem
 • zachowania konsumenckie
 • badania rynkowe i marketingowe
 • przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka
 • psychologia kierowania ludźmi
 • psychologia podejmowania decyzji
 • zarzadzanie kompetencjami i wiedzą

OPŁATY

 • 490 zł miesięcznie
 • 2400 zł / semestr (przy wpłacie jednorazowej)
 • 4500 zł / rok (przy wpłacie jednorazowej)

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w pierwszym etapie rekrutacji:
 • świadectwo dojrzałości,
 • dowód osobisty (do wglądu).
Dokumenty wymagane w drugim etapie rekrutacji:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej - skierowanie do pobrania w Rektoracie,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - do pobrania w Rektoracie,
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne - 4 sztuki.

Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny

Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II i II rok z innych Uczelni w ciągu całego roku akademickiego, kształcących się na kierunku Zarządzanie. 

Nabór także na Indywidualny Tok Studiów.

 
Zarezerwuj sobie miejsce
799 351 160 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne

 490 zł 
promocja do 03 01 2023

Wakacyjne Kursy Zawodowe:

 • Kurs Księgowość Podstawowa

 • Kurs Pełna Księgowość

 • Kurs Kadry i Prawo Pracy z Płatnikiem

 • Kurs Kadry i Prawo Pracy

 • Kurs Płatnik

 • Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Kurs Kasy Fiskalne z Fakturowaniem

 • Kurs Fakturowanie

 • Kurs Księgowość Budżetowa

 • Kurs Obsługi Programów Kadrowych R2 Płatnik i Płatnik ZUS

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 160
lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.