Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Edukacja integracyjna i włączająca

banner vademecum strona wsnoz 2019

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia Podyplomowe

Edukacja integracyjna i włączająca


Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.
 
 
Czesne za semestr: 1200 zł 1100 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 16 08 2022 
Dołącz jeszcze do tej edycji - rekrutacja trwa

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 18, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Studia podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca ul.Kasprzaka 24a Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Informujemy, że zmianie uległa siedziba firmy
z ul. Karmelickiej 9 na ul. Miła 2
750m obok


Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 18, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Edukacja integracyjna i włączająca ul.Kasprzaka 24a Warszawa

Studia podyplomowe w Centrum Bydgoszczy
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

Czas trwania studiów: 3 semestry

 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS

Przedmioty:

• PSYCHOLOGIA KLINICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOPATOLOGII

• TERAPIA PEDAGOGICZNA

• RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

• EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

• METODYKA PRACY Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM I NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

• PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA

• PEDAGOGIKA SPECJALNA

• MODELE POMOCY UCZNIOM O SPECJALNYCH POTZREBACH, W TYM ZDOLNEMU

• KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI MOWY

• KOMPETENCJE PEDAGOGA SPECJALNEGO

• PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO I ALFABETU LORMA

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI I PSYCHICZNYMI

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

• METODYKA PRACY Z UCZNIEM NIESŁYSZĄCYM I SŁABOSŁYSZĄCYM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

• DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I JEGO POTRZEB

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

• WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Z AUTYZMEM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

• TYFLOPEDAGOGIKA

• SURDOPEDAGOGIKA

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP
  • Infolinia w okresie pandemii do 19:00
  • Studia kończą się egzaminem pisemnym

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Miła 2 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

Czesne za semestr:
  1 200  

Promocja do 16 08 2022  
 1 100 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 160 

 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 18, sob. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.