Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

banner vademecum strona wsnoz 2019

 Studia polecane przez nauczycieli

Studia Podyplomowe Edukacja Integracyjna i Włączająca
 
  

Studia realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Całkowity koszt studiów 3500 zł
Czas trwania 3 semestry

 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Edukacji Integracyjnej i Włączającej:
Termin: 19.10.2020
Czesne: 3 800 
Koniec rekrutacji: 19.10.2020

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja Integracyjna i Włączająca,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Informacja zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Edukacja Integracyjna i Włączająca,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.
Studia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowania społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałów oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

Adresaci:
Osoby posiadające dyplom ukończenia studia I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) chcące podnieść swoje kwalifikacje. Adresatami są osoby, które ukończyły kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię. Osoby powinny posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku.

Wykładowcy:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przedmioty:
 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza psychologiczna i pedagog. ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb
 • Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach, w tym zdolnemu
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Konstruowanie indywidualnych programów
 • Kompetencje pedagoga specjalnego
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niewidomym  i słabowidzącym
 • Metodyka pracy z uczniem  niesłyszącym  i słabosłyszącego
 • Metodyka pracy z uczniem  zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem
 • Podstawy języka migowego i alfabetu Lorma
 • Praktyka pedagogiczna - 120h
Wymagane dokumenty: 
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Edukacja Integracyjna i Włączająca/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 800 zł

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś późniejBiuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Search