LOGO AKNK PION3
 
STATUT AKADEMICKIEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK O ZDROWIU
w Bydgoszczy
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§l
1. Koło nosi nazwę: „Akademickie Koło Naukowe Kosmetologii” Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, zwanej dalej Uczelnią.
2. Koło Naukowe Kosmetologii w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Kołem.
 
§2
Podstawą utworzenia i funkcjonowania Koła jest art. 204 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005 r., Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze statutem Uczelni, statutem Koła i innymi wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni.
 
§3
Koło działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§4
Siedzibą Koła jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu przy ul. Jagiellońskiej nr 4.
 
§5
1. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadzie dobrowolności.
2. Koło może tworzyć odrębne sekcje tematyczne.
3. Koło zostało zawiązane na czas nieokreślony.
 
§6
Koło, za zgodą Rektora, może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o celach podobnych do celów realizowanych przez Koło.
 
§7
Działalność Koła oparta jest na pracy naukowej i społecznej jego członków.
 
Rozdział II
Cele i zadania koła
 
§8
Celami Koła są: pogłębianie wiedzy studentów, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmetologii i nauk pokrewnych.
 
§9
Do zadań Koła należy:
 
1. poszerzanie wiedzy z zakresu kosmetologii, nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz specjalistycznej, poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków.
2. prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni,
3.   promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym,
4. wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami .
 
§ 10
Cele i zadania, o których mowa w § 8 i 9, realizowane będą w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo lub organizowanie m.in. odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych,
2. publikację artykułów naukowych,
3. prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów,
4. organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności,
5. wspieranie uczestnictwa członków Koła w życiu studenckim,
6. promocję i utrzymywanie kontaktów międzyuczelnianych,
7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej,
8. inne działania realizujące cele statutowe Koła.
 
Rozdział III
Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Koła
 
§11
1. Członkowie Koła dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Koła może być wyłącznie osoba fizyczna będąca studentem lub pracownikiem (w tym również zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej) Uczelni, która:
a) zobowiąże się przestrzegać Statutu Koła,
b) złoży pisemną deklarację członkowską (załącznik nr 1).
3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Koła lub ogółu studentów. Godność członka honorowego nadają członkowie zwyczajni na wniosek 2/3 liczby tych członków.
4. Sympatykiem Koła może zostać osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła.
 
§12
Członkowie zwyczajni Koła mają prawo do:
1. Udziału w pracach Koła.
2. Zgłaszania inicjatyw dotyczących celów Koła i sposobów ich realizacji.
3. Korzystania z pomocy pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz z pomocy członków Koła.
4. Uczestniczenia w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Koła.
5. Wyrażania swoich opinii dotyczących działalności Koła oraz oceniania pracy Zarządu Koła.
  
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Koła,
b) przestrzegać postanowień Statutu Koła,
c) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Koła.
d) nieprowadzenia działań, które naraziłyby dobre imię Koła lub Uczelni na szkodę.
 
§ 14
1. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
b) dłuższego niż rok niewywiązywania się z obowiązków członka Koła,
c) nieprzestrzegania postanowień Statutu Koła,
d) rozwiązania Koła,
e) utraty statusu studenta lub pracownika Uczelni.
2. O wygaśnięciu członkostwa w przypadkach określonych w punkcie: b) i c) na wniosek Prezesa Koła decyduje Zarząd Koła.
3. Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza jego ponownego nabycia.
 
Rozdział IV
Władze Koła
 
§ 15
Władze Koła stanowi:
1. Walne Zgromadzenie członków Koła
2. Zarząd Koła.
 
§ 16
Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła, który podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności Koła zwykłą większością głosów.
 
§ 17
Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje je wobec Władz Uczelni, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Koła ani żaden z jego członków nie ma prawa zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Uczelni.
 
§ 18
W skład Zarządu wchodzą:
1. Prezes Koła,
2. Wiceprezes Koła,
3. Sekretarz,
4. Skarbnik,
5. Opiekun Koła.
 
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Kierowanie i koordynowanie pracy Koła.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni.
4. Zwoływanie i koordynowanie zebrań Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrywanie wniosków składanych przez Członków Koła.
6. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Władzom Uczelni planów rzeczowofinansowych
Koła lub budżetów przedsięwzięć, a następnie, po ich zatwierdzeniu – ich wykonywanie.
7. Przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań z działalności Koła.
8. Prowadzenie ewidencji członków Koła.
9. Przyjmowanie nowych i wysuwanie kandydatur na honorowych członków Koła.
 
§ 20
Do kompetencji Skarbnika należą w szczególności:
1. Tworzenie projektów planów rzeczowo-finansowych lub budżetu przedsięwzięć.
2. Rozliczanie, dokumentowanie oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów
rzeczowo-finansowych lub budżetów przedsięwzięć.
 
§ 21
Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1. Sporządzanie i gromadzenie sprawozdań z Walnych Zgromadzeń i zebrań Zarządu,
2. Gromadzenie innej dokumentacji Koła,
3. Przygotowywanie wspólnie ze skarbnikiem sprawozdań z realizacji planów rzeczowo finansowych lub budżetów przedsięwzięć.
 
§ 22
Wybór Zarządu:
1. Członkowie Zarządu wybierani są przez członków zwyczajnych Koła zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Uprawnieni do kandydowania są członkowie zwyczajni Koła; dopuszczalne jest zgłoszenie własnej kandydatury.
3. Pierwszy Zarząd wybierany jest spośród członków-założycieli Koła, którzy złożyli deklarację członkowską.
4. Termin wyborów ustala Opiekun Naukowy nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji urzędującego Zarządu.
5. Pierwszy Zarząd jest wybierany w ciągu 30 dni od daty utworzenia Koła.
 
§ 23
Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki od 1 października do 30 września, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa do upływu danego roku akademickiego, w którym się rozpoczęła.
 
Rozdział V
Opiekun naukowy Koła
 
§ 24
1. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i prowadzący zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu na kierunku Kosmetologia.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni i na zewnątrz, pomaga organizować działalność Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.
3. W razie konieczności Opiekun poświadcza status bycia członkiem Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem. Wzór zaświadczenia określa Załącznik 2 do Statutu.
4. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.
 
Rozdział VI
Finanse Koła
 
§ 25
1. Działalność statutowa Koła finansowana jest ze środków Uczelni lub ze środków pozyskanych przez Koło na rzecz Uczelni.
2. Środki pozyskane przez Koło stanowią własność Uczelni a gospodarka nimi odbywa się na zasadach określonych w Statucie Uczelni.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 26
Koło nie posiada osobowości prawnej. Koło jest uczelnianą jednostką organizacyjną.
 
§ 27
Statut Koła ulega zmianie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora WSNoZ, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 
§ 28
Rektor uchyla uchwałę organu Koła niezgodną z przepisami prawa, statutem Uczelni, wewnętrznymi aktami prawa Uczelni lub statutem Koła.
 
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora WSNoZ.
 
Wersja do pobrania: .pdf