INFORMACJE DLA STUDENTA
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Znajdziesz tu informacje dotyczące:
 •     Aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty)
 •     Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 •     Informacji o targach pracy
 •     Rynku pracy
 •     Ofert pracy
 •     Dokumentów aplikacyjnych
Zarejestruj się w naszej bazie danych wypełniając ankietę i zostawiając swoje CV. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami!
 Jeżeli chcesz się zarejestrować w Akademickim Biurze Karier wypełnij ankietę.
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
KONTAKT

| CELE DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKIEGO BIURA KARIER

1. Celem działalności Akademickiego Biura Karier jest prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności przez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, a także organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
2. Akademickie Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
3. Z usług akademickiego Biura Karier korzystają:
a) studenci i absolwenci Uczelni, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy,
b) pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy,
c) jednostki organizacyjne Uczelni weryfikujące dzięki danym z Akademickiego Biura Karier programy kształcenia przygotowujące do pracy w określonym zawodzie.
4. Do zadań Akademickiego Biura Karier należy:
a) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży,
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni poszukujących pracy,
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
e) organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
f) organizowanie oraz uczestnictwo w targach pracy,
g) pośredniczenie w kontaktach między pracodawcami a studentami,
h) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, a w szczególności:
 •     poradnictwo indywidualne i grupowe
 •     udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników przez danego pracodawcę.

| BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu prowadzi badanie losów absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z poziomem wykształcenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455 Nr 112, poz. 654.) uczelnie mają obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działania takie mają być podjęte i realizowane przez każdą uczelnię wyższą od 1 października 2011 r. Badania powinny być przeprowadzone po 3 i po 5 latach od ukończenia szkoły wyższej.

Badanie to dostarcza informacji:

 • władzom uczelni, które mogą dostosować programy nauczania do wymogów współczesnego rynku pracy
 • studentom, którzy mogą uzyskać wskazówki na temat branż poszukujących danych specjalistów
 • absolwentom, którzy mogą porównać swoją sytuacje zawodową z innymi osobami kończącymi studia
 • kandydatom, którzy otrzymają informacje na temat sytuacji  absolwentów poszczególnych kierunków na rynku pracy

| PUNKT KONSULTACYJNY

W ramach Punktu Konsultacyjnego Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oferuje usługi informacyjne i doradcze dla osób zakładających działalność gospodarczą i przedsiębiorców w ramach działalności w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Działalność Punktu Konsultacyjnego jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1.

Załatw wszystko w jednym miejscu.

W Punkcie Konsultacyjnym wspieramy przedsiębiorczych!

Oferta Punktu Konsultacyjnego (PK) zapewnia kompleksową obsługę potrzeb biznesowych Klienta. W jednym miejscu można pozyskać informację i doradztwo w najważniejszych obszarach funkcjonowania planowanej lub już funkcjonującej firmy.

Usługi informacyjne realizowane są bezpłatnie w różnych formach bezpośrednio w głównej lokalizacji PK w Bydgoszczy oraz podczas dyżurów zamiejscowych ( w Inowrocławiu, Koronowie, Nakle nad Notecią i Solcu Kujawskim), a także telefonicznie i elektronicznie.

Usługi doradcze są częściowo odpłatne dla Klienta (10% kosztów usługi, tj. 10 zł za godzinę doradztwa, pozostałe 90% kosztów Związek finansuje z dotacji pozyskanej na realizację zadań Punktu Konsultacyjnego). Realizowane są przez konsultantów PK na podstawie umowy zawartej pomiędzy Związkiem i klientem, zgodnie z zakresem uzgodnionym podczas diagnozy potrzeb biznesowych.

Skontaktuj się z nami!

Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Ul. Mennica 6
85 – 112 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 165
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00-16.00
E: pk@kpzpip.pl
www.kpzpip.pl

Search